រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រកាសដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់របស់ស្រុកកំពង់ស្វាយ (03គម្រោង)

សូមជម្រាបជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំ-សង្កាត់របស់ស្រុកកំពង់ស្វាយ (03គម្រោង) បានប្រកាសនៅលើគេហទំព័ររបស់គ.ជ.អ.ប រួចរាល់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអាចចុចតាមរយៈ http://bid.ncdd.gov.kh/#search សូមអរគុណ!

Related Post