រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រី ត្រួតពិនិត្យ មន្ត្រីសម្ភាសន៍ និងមន្ត្រីបម្រុង សម្រាប់អនុវត្តការងារជំរឿនទូទៅប្រជាជននៅខេត្តកំពង់ធំ ឆ្នាំ២០១៩

Download (PDF, 363KB)

Related Post