រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ឆ្នោតប្រគល់លេខរៀងដីឡូតិ៍លំនៅឋាន និងដីឡូតិ៍កសិកម្មជូនសម្បទានិករបស់គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំហាន២ (LASED II) ស្ថិតនៅឃុំដូង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ។

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ឆ្នោតប្រគល់លេខរៀងដីឡូតិ៍លំនៅឋាន និងដីឡូតិ៍កសិកម្មជូនសម្បទានិករបស់គម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជំហាន២ (LASED II) ស្ថិតនៅឃុំដូង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ។

Related Post