រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ឆ្លើយតបនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ជំហ៊ាន២ (LASED II) ស្ថិតនៅឃុំដូង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ឆ្លើយតបនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តគម្រោងបែងចែកដីដើម្បីសង្គមកិច្ ចនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ជំហ៊ាន២ (LASED II) ស្ថិតនៅឃុំដូង ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ។

Download (PDF, 1.93MB)

Related Post