រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

Solid

ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក

ដាវដែកកំពង់ស្វាយ

តាក្រហម ក

អាចារ្យលាក់

តេស្តមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

តេស្តមន្ទីរកិច្ចការនារី

តារាងតម្លៃទីផ្សារ ថ្ងៃទី 31 មិនា 2021

2014-Amend-Constitution-election

2014-royal_decree-allowance

Royal decree 0501