រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

កសិកម្ម

ការបង្កើតកណ្តៀរ និងសត្វល្អិតជាចំណីមាន់

ការចិញ្ចឹមទាកាប៉ាជាលក្ខណៈគ្រួសារ

ការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារ

សត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំស្រូវ និងវិធីកំចាត់

បច្ចេកទេសផលិតមេផ្សិតចំបើង

ចេញផ្សាយដោយវេបសាយក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ ថ្ងៃ ២៣ ឧសភា ២០១៦

ការចិញ្ចឹមកង្កែបជាលក្ខណៈគ្រួសារ