រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២០នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២០នាក់ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៦២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣១នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៦នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣០នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤២នាក់ នៅថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។ 👉🏻ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សូមអញ្ជើញចូលរួមតាមរយៈ https://t.me/kptofficialnews0521

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២៣នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣១នាក់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការបន្តផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ ការជួបជុំគ្នាពិសារគ្រឿងស្រវឹង និងសកម្មភាពមុខរបរក្លឹបកម្សាន្ត ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល ឌីស្កូតេក និងបៀហ្គាឌីន រយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការបិទបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបាល ដែលផ្អាកបណ្តោះអាសន្នសកម្មភាពការងារ មុខរបរ និងអាជីវកម្ម ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ និងការប្រមូលផ្តុំ ឬជួបជុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជន ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២០នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧៤នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣៧នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៣៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ១៧នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៤នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។