រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

អង្គភាពច្រកចេញចូល

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងចំណូលសេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរាជធានី-ខេត្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការធ្វើអាជីវកម្មពិឃាតសត្វ និងប្រមូលទិញសត្វក្នុងខេត្តកំពង់ធំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនសារធារណជន