រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដោះស្រាយ​ផលប៉ះពាល់​ក្នុងដំណើរការអនុវត្ត​គម្រោងពង្រីក​ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តកំពង់ធំ

ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ក្នុងដំណើរការ​អនុវត្ត​គម្រោងពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅខេត្តកំពង់ធំ នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នៅសាលាខេត្តកំពង់ធំ។

Related Post