រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ (ដូសជំរុញ) ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២រួច ឬគ្រប់ដូស ទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ

Related Post