រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារនៅ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល​ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលបម្រើការងារនៅ​ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ដ្រីរាជការស៊ីវិល​ក្រសួងមហា​ផ្ទៃ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៩

Download (PDF, 565KB)

Related Post