រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំស្ដីពី ការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពតាមវិធានការរដ្ឋបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ និងជំងឺកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំស្ដីពី ការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះបុគ្គល​ដែលមិនគោរពតាមវិធាន​ការ​រដ្ឋបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ និងជំងឺកាចសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់​ធ្ងន់ធ្ងរ​ផ្សេងទៀត ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំ

Related Post