រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី​ ការផ្អាកជាបណ្តោះ​អាសន្ន​ការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ និងការផ្អាកការជួបជុំរយៈ​ពេល​១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងភូមិសាស្រ្ត​ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី​ ការផ្អាកជាបណ្តោះ​អាសន្ន​ការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ និងការផ្អាកការជួបជុំរយៈ​ពេល​១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងភូមិសាស្រ្ត​ខេត្តកំពង់ធំ

Related Post