រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការរកឃើញ​អ្នកវិជ្ជមាន​ជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការរកឃើញ​អ្នកវិជ្ជមាន​ជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

Related Post