រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៦នាក់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដោយអ្នកទាំង ០៦នាក់ បានធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩។

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៦នាក់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដោយអ្នកទាំង ០៦នាក់ បានធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩។

Related Post