រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២១នាក់ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២១នាក់ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

 

Related Post