រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញ អ្នកវិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន ១៩នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) និងជាសះស្បើយចំនួន ៤៤នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញ អ្នកវិជ្ជមាន ជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន ១៩នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) និងជាសះស្បើយចំនួន ៤៤នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

Related Post