រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញ អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២៤នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) និងជាសះស្បើយចំនួន ៣៦នាក់ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

Related Post