រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២១នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ជាសះស្បើយចំនួន ៣០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

Related Post