រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ០៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៣នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

Related Post