រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៤៤នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២៥នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

Related Post