រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២១នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ២៩នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

Related Post