រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៤២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ១៥នាក់ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ 👉🏻ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សូមអញ្ជើញចូលរួមតាមរយៈ https://t.me/kptofficialnews0521

Related Post