រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការបិទជាបណ្ដោះអាសន្នផ្សារកំពង់ធំ ក្នុងភូមិទី៥ សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្ដខេត្តកំពង់ធំ

Related Post