រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ១០៩នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ០៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៤នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post