រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៤៤នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ១៤១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Related Post