រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លេខ០១ សប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ

Download (PDF, 2.85MB)

Related Post