រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ១៩នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៥០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៣នាក់ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post