រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២៣នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣១នាក់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Related Post