រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤៣នាក់ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post