រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី ការបិទជាបណ្តោះអាសន្នផ្សារសាន់គ ក្នុងភូមិសាន់គ(ក) ឃុំសាន់គ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ

Related Post