រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការវាយតម្លៃកិច្ចសន្យាបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិកគាំទ្របច្ចេកទេសក្រុង-ស្រុកក្រោយការសាកល្បងការងារដែលមានរយៈពេល ៣ ខែ (ឧសភា-កក្កដា)

Download (PDF, 177KB)

Related Post