រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ធំ

១. លក្ខខណ្ឌ និងលក្ខណសម្បត្តិ

Download (PDF, 596KB)

២. លក្ខខណ្ឌការងាប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ

Download (PDF, 188KB)

៣. លក្ខខណ្ឌការងាអនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ

Download (PDF, 187KB)

៤. ពាក្យស្នើសុំ

Download (PDF, 122KB)

Related Post