រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឆ្នាំ២០១៨ លើជំនាញ “វិស័យអភិបាលកិច្ច” នៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ KOICA របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

Download (PDF, 205KB)

Related Post