រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីណែនាំ

ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-១៩

សេចក្ដីណែនាំលេខ ៤៦ អយក សណន ស្ដីពី ការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្ដុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន នៅភូមិសាស្ដ្រ ដែលមានហានិភ័យទាប

សេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ ០២៥ សណន ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ដីកានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លេខ០១ សប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ

សេចក្តីណែនាំបន្ថែមលើសេចក្ដីណែនាំលេខ ០៦/២១ សណ.អ.ត.ច.ច ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តថ្មីនៃសភាពការណ៍នៃការឆ្លង​រាលដាលនៃ​​ជំងឺកូវីដ-១៩

ប្រកាសលេខ ២៩៦ របស់ក្រសួងក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ គ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្ទះ ដោយអនវុត្ត ជាជំហាន ដំបូង ក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ

នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់គ្រប់គ្រង ថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ តាមផ្ទះ

មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា (ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១)

ឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្ដីអំពី វិធីគ្រប់គ្រងចិត្តមួយជំហានម្តង

សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការអនុវត្តន៍យុទ្ធនាការជាតិ ក្រោមប្រធានបទ ”រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ “