រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

អបអរសាទរទិវានារីអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី០៨ មីនា ២០១៨ លើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងការទទួលយកសេវាសុខភាពភ្នែក

កម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែក នៃក្រសួងសុខាភិបាល សហការជាមួយអង្គការជាដៃគូ សូមគោរពអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែក មកពិគ្រោះ ពិនិត្យ និងព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃ នៅថ្ងៃទី០៥ ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅអគារពេទ្យភ្នែក នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំ។

Related Post